תקנון פעילות כוכב הצפון 2022

תקנון פעילות "כוכב הצפון"

  1.             לצרכי תקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם.

1.1        "התחנה": תחנת הרדיו "רדיו צפון".

1.2        "התוכנית": התוכנית "בריזה" המשודרת ברדיו צפון ובתחנה.

1.3      "הפעילות": תחרות שירה במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית להשתתף בפעילות במסגרת עמוד הפעילות באתר (כהגדרתו להלן) ולזכות בפרסים.

1.4      "משתתף" או "משתתפים": כל מאזין של התוכנית העומד בתנאי סעיפים 3 ו-4 להלן
ואשר מבקש להשתתף בפעילות.

1.5      "עמוד הפעילות בפייסבוק": עמוד הפייסבוק של התחנה בכתובת רדיו 104.5 צפוןhttps://www.facebook.com/1045tzafon/?fref=ts

1.6      "השופטים": צוות השיפוט ייקבע בסמוך למועד האודישנים.

 

  1.                 כללי

2.1             תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל הפעילות   הנערכת על ידי התחנה בין הימים א עד ה' בין השעות 16:00-18:00 החל מתאריך 06.06.2022 בשעה 16:00 ועד לסיומה בתאריך 14.07.2022 בשעה 19:00, במסגרת התוכנית (להלן: "תקופת הפעילות").

התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות בפעילות זו. התחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפעילות בפייסבוק. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר הפעילות, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

2.2             התחנה רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות בפעילות וכללי הפעילות עצמם כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת הפעילות ו/או לבטלה ו/או להפסיקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם בעמוד הפעילות בפייסבוק. מוסכם, כי כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו והודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. יובהר כי התחנה לא תשא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו תופסק ו/או לא תחל הפעילות, מכל סיבה שהיא. התחנה אף תהיה רשאית גם להאריך את משך תקופת הפעילות, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של התחנה. התחנה לא תישא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

2.3             המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

 

  1.                 מי רשאי להשתתף בפעילות

3.1             בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין מעל גיל 12, רשאי להשתתף בפעילות.

3.2             למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

 

 

 

  1.                 סייגים להשתתפות בפעילות

4.1             מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה תהייה רשאית להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף בפעילות ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת הפעילות וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

4.1.1    אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

4.1.2    מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים
         וכיו"ב;

4.1.3    התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או
         הפעלת אמצעים שאינם כשרים והכל בין בעצמו ובין באמצעות אחרים (לרבות, אך לא רק, במסגרת ההצבעה עבור הביצועים הנבחרים כהגדרתם להלן);

4.1.4    במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין והכל בין בעצמו ובין באמצעות אחרים;

4.1.5    אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

4.1.6    מכל סיבה אחרת שהתחנה תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2             מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה, בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו בפעילות ו/או מניעת זכייתו בפרס כאמור לעיל.

4.3             ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי התחנה ועובדי נותנת החסות, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4.4             במקרה של קטין על פי דין – אסורה ההשתתפות בפעילות ללא הסכמת אפוטרופוסיו החוקיים.

4.5             אחריות הגעה לאירוע הגמר שיתקיים בתאריך 14.07.22 בין השעות 16:00 ועד 19:00 מוטלת על המשתתפים ותעשה על חשבונם ומי שלא יגיע יאבד את זכותו להשתתף.

רדיו צפון שומר לעצמו את הזכות להחליט האם לקפיץ משתתף אחר במקומו.

 

  1.       הפעילות ואופן ההשתתפות בה

א.     שלב ההרשמה

5.1  החל מיום 06.06.2022 בשעה 16:00 ועד ליום 16.06.2022 בשעה 18:00 יוכל כל מאזין לשלוח באמצעות אפליקציית "ווטסאפ" קטע קולי / ווידאו לטלפון שמספרו:             7961045 054- ובו הוא מבצע שיר אקפלה על פי בחירתו (להלן: "ביצוע האודישן"). כן יתבקשו המאזינים לשלוח את פרטי ההתקשרות שלהם (שם פרטי ושם משפחה, טלפון נייד ומען מדויק) (להלן: "הפרטים").

 

ב.     הפעילות עצמה

5.2  מבין כל ביצועי האודישן יבחר מנחה התוכנית, מר אסי לביא לפי שיקול דעתו הבלעדי 20 מתמודדים אשר יוזמנו בין התאריכים 26.06.22 -29.06.22 בין השעות 16:00-18:00 להגיע אל התחנה על מנת לבצע שיר נוסף לבחירתם בשידור חי על גבי פלייבק מתוך מאגר באתר שרים קריוקי (להלן: "הביצועים הנבחרים"). האחריות להגיע לתחנה ביום ובשעה הייעודיים לכל משתתף מוטלת על המשתתפים בלבד. למען הסר ספק התחנה אינה אחראית ולא תחובנה בכל חובה במקרה שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם מי מהמשתתפים על מנת להזמינו לבצע את הביצוע הנבחר מכל סיבה שהיא או במידה ומי מהמשתתפים אשר הוזמנו לבצע את הביצועים הנבחרים לא יתייצב בתחנה ביום שנקבע על ידה לשם כך, מכל סיבה שהיא. במקרה כזה תהיה התחנה רשאית, אך לא חייבת, לבחור מבין ביצועי האודישן משתתף אחר אשר יזומן לתחנה לצורך ביצוע הביצוע הנבחר.

5.3  ביחס לביצועים הנבחרים מתחייבים המשתתפים כי אלו לא יכילו בשום צורה ו/או אופן תכנים פוגעניים, דיבתיים, מאיימים, גזעניים, מסיתים, פורנוגראפיים, מטרידים או בוטים מבחינה מינית או אחרת או המהווים פגיעה מסוג כלשהו באדם כלשהו, בתאגיד, בזכויות המוקנות להם על פי דין או ברגשות הציבור או חלק ממנו, לרבות פגיעה בתחנה .

5.4  התחנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית למנוע ו/או להפסיק ביצוע נבחר אשר לא עומד באילו מהוראות תקנון זה, לרבות הוראות סעיף 5.3 לעיל. במקרה כזה, תפסל השתתפותו של המשתתף הרלוונטי בפעילות.

 

 

 

ג.    בחירת המשתתפים אשר יעלו לשלב הגמר

5.5  כל הביצועים הנבחרים יצולמו על ידי התחנה וקטעי וידאו המכילים את כל הביצועים הנבחרים יועלו לעמוד הפעילות בפייסבוק ביום 3.07.2022 בשעה 12:00.

5.6  מבין כל הביצועים הנבחרים אשר יועלו לעמוד הפעילות בפייסבוק, חמשת הביצועים אשר יעלו לשלב הגמר הם אלה אשר יזכו למספר ההצבעות הגבוה ביותר (ההצבעות יהוו 70% מההחלטה בדבר בחירת משתתפי הגמר) בשכלול מספר צפיות בסרטונים ,בפייסבוק, בדף רדיו צפון 104.5 וב101.5 התחנה ובאתר בריזה (הצפיות בדפים יהוו 30% מההחלטה) עד ליום 7.07.2022 בשעה 17:00. חמשת הנבחרים יוזמנו לשלב הגמר של הפעילות (להלן: "משתתפי הגמר").

5.7  הצבעות תתקיימנה באתר רדיו צפון 104.5 (להלן: "אתר ההצבעות") באמצעות גישה לקישור שיפורסם באתר רדיו צפון 104.5 ביום 3.07.22 בשעה 16:00 עד ה- 7.7.2022 בשעה 17:00. השימוש באתר זה ע"י המצביעים כפוף גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר המפורסמים בקישור: https://1045fm.maariv.co.il/         שימו לב: לכל אדם שמורה הזכות להצביע רק פעם אחת.

5.8  התחנה שומרת לעצמה הזכות לפסול מועמד אשר נבחר לעלות לגמר בכל מקרה של חשד של הפרת הוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשד להפעלת אמצעים פסולים לשם השפעה על תוצאות ההצבעה.

ד.    הגמר

5.9  משתתפי הגמר יוזמנו לאירוע הגמר הגדול שיתקיים ב- פלאג אין רמת ישי בתאריך 14.07.2022 בשעה 19:00-16:00 (להלן: "הגמר") וישודר על ידי התחנה בשידור חי. האחריות להגעה לאירוע הגמר מוטלת על המשתתפים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למען הסר ספק התחנה אינה אחראית ולא תחובנה בכל חובה במקרה שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם מי מהמשתתפים על מנת להזמינו לבצע את ביצוע הגמר מכל סיבה שהיא או במידה שמי ממשתתפי הגמר לא יתייצב לאירוע הגמר בתאריך האמור, מכל סיבה שהיא ובמקרה כזה תהיה התחנה רשאית, אך לא חייבת להזמין את המשתתף אשר הביצוע הנבחר שלו הגיע למקום השישי (וכן הלאה).

5.10  במסגרת הגמר יוזמנו משתתפי הגמר לבצע שיר אחד, על פי בחירתם מבין אלו הזמינים לבחירה במלאי של פלאג אין (להלן ביצועי הגמר).

5.11  לאחר שמיעת חמשת ביצועי הגמר יבחר צוות השיפוט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הזוכים במקומות הראשון, השני והשלישי בפעילות.

5.12  למען הסר ספק החלטת התחנה ו/או צוות השיפוט בדבר סוג הפעילות, הביצועים הנבחרים לגמר ובחירת המנצחים בגמר הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף בפעילות כמו גם את כל המשתתפים בפעילות עצמה.

5.13  הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

5.14  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא יעמוד בקריטריונים המנויים בסעיפים 3 ו-4 לעיל יאבד את זכאותו להכלל בביצועים הנבחרים ו/או בביצועי הגמר (על פי העניין). במקרה כזה, מערכת ההפקה של התוכנית שומרת על זכותה לבחור ביצוע נבחר ו/או מבצע גמר אחר.

5.15  משתתפים אשר ישתתפו בפעילות נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר השתתפותם בפעילות ו/או זכייתם (על פי העניין) עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של התחנה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של התחנה.

 

 

ה.     הפרסים

5.16                  הפרס לזוכים במקומות הראשון עד השלישי בפעילות הינם כדלקמן:

5.16.1     מקום ראשון – כרטיס כניסה לתעשיית המוסיקה: הפקת אולפן צילום ועריכת קליפ +הפצת לינגטון לכלי התקשורת +פגישת ייעוץ וליווי ע"י אשת יח"צ .

5.16.2     מקום שני– חבילת מוצרים הכוללת: מסך טלוויזיה 55"+ ערכת קריוקי + נופש זוגי בצימר בצפון מתנת כינורות.

5.16.3     מקום שלישי – גיפט קארד BUY ME למגוון רשתות בסך של 3,000 ₪.

 

5.17  הפרסים יחולקו לזוכים בפעילות על ידי צוות השיפוט במעמד אירוע הגמר. למען הסר ספק מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכים (לרבות מפאת גילם ו/או מיקום אולפני ההקלטה ו/או בשל מזג האוויר), אינם באחריות התחנה.

5.18  מבלי לגרוע מכלליות האמור עוד מובהר, כי התחנה ולא תשא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו בפעילות ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

5.19  הזכאות לפרסים במסגרת הפעילות הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהיה רשאית התחנה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף בפעילות והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה.

5.20  כתנאי למימוש הפרסים, או איזה מהם, תהיה התחנה רשאית לדרוש מהמשתתפים לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהיה התחנה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

5.21  התחנה שומרת לעצמה את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או בעמוד הפעילות בפייסבוק.

5.22  במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית התחנה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

 

  1.                 הוראות כלליות בנוגע לפעילות

6.1   כל החלטה הנוגעת לקיומו של הפעילות, לרבות אך לא רק, ההשתתפות בפעילות, פרסום הפעילות, תקופת הפעילות והחלטות אחרות, תעשה על ידי התחנה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2   ידוע למשתתף כי התחנה לא תהיה אחראית לכל מניעה להשתתפות בפעילות ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או באפשרות להצביע עבור הסרטונים הנבחרים בעמוד הפעילות בפייסבוק וכיו"ב

6.3     התחנה, לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש בחומרים כלשהם ו/או משלוח הסרטונים ו/העלאת הסרטונים הנבחרים לעמוד הפעילות בפייסבוק ופרסומם ו/או ההשתתפות בפעילות ו/או הסתמכות התחנה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

6.4     התחנה , לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להיגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או הפעילות לרבות: ביטולו, קיצור תקופת הפעילות או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בפעילות זה, לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בפעילות.

6.5     מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה, לא תהיה אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות הפעילות, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות בפעילות ו/או בקשר עם הפעילות ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות בפעילות ו/או במסגרת הפעילות .

6.6     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת ביצועי הגמר ו/או ניהול הפעילות ו/או תפעולה ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות בפעילות, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות בפעילות.

6.7     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה , לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף ו/או כתוצאה מעצם ההשתתפות בפעילות. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויב בהם בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישא עקב תביעה שתוגש נגדה בבית המשפט או כל פשרה שתתפשר בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

 

  1.           הצהרות נוספות של המשתתפים

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות בפעילות ו/או בעצם השתתפות בפעילות מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

7.1     אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו בפעילות.

7.2     כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של הפעילות ו/או יעודד התנהגות כאמור.

7.3     לתחנה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות בפעילות בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לצדדים שלישיים לצרכי יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

7.4     התחנה לא תהיה אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות בפעילות ו/או במסגרת הפעילות עצמה והתחנה רשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

7.5     מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה, בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו לרבות שידורם ופרסומם.

7.6     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט בכלל ואתר "פייסבוק" ואת ההצבעות בפרט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים (להלן יחדיו: "המערכות"). התחנה לא תחוב בכל חובה ולא תשא בכל אחריות, לא תשפה ולא תידרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהצבעות ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

 

  1.           בעלות בחומרים

מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בתוכנית, בעמוד הפעילות בפייסבוק ובצילומי הביצועים הנבחרים וביצועי הגמר על כל מרכיביהם (להלן: "החומרים") הינן של התחנה אשר תהא רשאית לנהוג בהם, או בכל חלק מהם, מנהג בעלים, לעשות בה כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות אשר עניינה החומרים (כולם או חלקם).

באשר לביצועי האודישן אשר ישלחו על ידי המשתתפים כאמור בסעיף 5.1 לעיל, הרי שאלו הינן בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של המשתתף שהעלה אותו. יחד עם זאת, בעצם משלוח ביצועי האודישן כאמור לתחנה, מעניק המשתתף לתחנה ו/או למי מטעמה רשיון בלתי מוגבל בזמן, פלטפורמה, מדיה או טריטוריה לעשות כל שימוש בהם (כמו שהם או תוך שינוי, התאמה, עריכה, הוספה, השמטה וכיו"ב) בלא שהשימוש יזכה את המשתתף בכל תשלום, תגמול, שיפוי, החזר וכיו"ב בגין השימוש בהן. רישיון והסכמה כאמור (ככל שנדרשים) ניתנים על ידי המשתתף גם בכל הקשור לביצועים הנבחרים וביצועי הגמר.

 

  1.           הוראות נוספות

9.1     החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

9.2     כל המועדים הרלבנטיים לפעילות וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהפעילות יקבעו          
אך ורק על ידי התחנה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

9.3     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהפעילות יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה והכרעתה תהא סופית ומוחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד התחנה.

9.4     למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכים שיווקיים גרידא ואין היא נכללת בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

9.5     למען הסר ספק, הפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או מבוצעת על ידי פייסבוק, וזו מהווה פלטפורמה לביצוע הפעילות ותו לא. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק.

9.6     השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

9.7     לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או בפעילות, במישרין או בעקיפין, ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

9.8     עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב דולב 3 מגדל תפן שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 ובעמוד הפייסבוק של הפעילות. למען הסר ספק הנוסח המפורסם בעמוד הפעילות בפייסבוק הוא נוסחו הקובע של התקנון.

 

 

אנו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה!